БА СУИ

Ба суи-

Делитесь видео с близкими и друзьями по всему миру. В таджикский - русский Dictionary Glosbe "ба сӯи" переводится как по направлению. Примеры предложений: Одамон барои наҷот ёфтан бояд ба сӯи соҳил шино кунанд. ру ба суи маърифат - Смотреть бесплатно видео пользователя Umeda Nazarova в социальной сети Мой Мир. Фильмы, клипы и видео-файлы.

Ба суи - ШЕЪРҲО ДАР МАВЗӮОТИ ДИНӢ---SHERHO DAR MAVZUOTI DINI

Ба суи-Нисбат доштани ягон амал ва ё вазъиятеро ба предмете ria ходи- сае ифода менамояд: Хама шоханшохони оламгир Пеши хашмаш буданд зору факир Дехотй. Пешоянди ба пеши равона шудани амалро ба суи шахсс, ба наз- ди предмет мефахмонад: Бозор бо ин ба суи мухокимахои хирадмандона ором гирифт Bai дасту руи худро бо оби сарди Даргам шуста, ба пеши нафтодерил раствор от грибка ногтей цена худ боз омад Айнй. Дар пеши ин тудахои одамони бехонумонгардида порчапалосхо, курпа-болишт- хо ва дегу табакхо нафтодерил раствор от грибка ногтей цена менамуданд Айнй. Аммо расму одат дар хузури каси бегона ба ин ичозат намедод Аз назди хатти рохи охан то доманаи куххо бахри васеи алаф бо тамом,и зебоии худ пахн гашта буд Толис.

Аммо ба суи касе, ки моро пешвоз гирифта ба хона дароварда буданд, дар наздикии мо нишастанд Айнй. Аз карибихои даромадгох читать полностью бекасеро ёфта, пушт ба одамон гардонида нишаст Мухаммадиев. Дадеш гуфтанд, ки май- лаш, ба суи ба карибихои туй хонда истад Икромй. Боровиков ба хо- нааш кариби соати дувоздахи шаб омад Улугзода. Пушти хам мустакилона ва хам бо пешояндхои аслии дар, ба, аз кор фармуд мешавад. Корй- ишкамба аз пушти чут чизеро продукты от давления повышенного, ба дахоиаш апдохт Айнй. Ягой пахлавони асил аз пушти мугамбирй обруй на- ёфтааст Мухаммадиев.

Синонимхои пешоянди читать полностью ба суи пешояндхои акиб, паси, кафои, паи, дунболи хам мустакилона ва хам сердца у ребенка лет пешояндхои аслии дар, ба, аз кор фармуда мешаванд: Мох, рухсори хеш пинхон кард Дар паси абрхои дудолуд К а х X о р й. Офтоб ба суи паси куххои баланд, ки дар уфуки дури водии Хисор дсвор шуда буданд, бо шукух ва тантанаи зиёде баромад Икромй. Афандй хар чанд аз паи онхо давида таваллову зори кард, онхо гуш ба суи, гурехта рафтанд Лохутй. Худаш хам аз дунболи ба суи Хола «.

0 thoughts on “БА СУИ”

Leave a Comment